Lietošanas noteikumi

1. Līguma priekšmets:

1.1. Iznomātājs iznomā, un Nomnieks pieņem nomā elektrisko skūteri –  turpmāk sauktu „Tehnika”, saskaņā ar pieņemšanas- nodošanas aktu.

2. Nomas noteikumi:

2.1. Iznomātājs nodod Nomniekam Tehniku šajā līgumā noteiktajā vietā un laikā;

2.2. Nomnieks atdod Tehniku Iznomātājam šajā līgumā noteiktajā vietā un laikā līdz nomas termiņa beigām. Ja Tehnika netiek atdota noteiktajā vietā un laikā, Iznomātājam ir tiesības uzskatīt Tehniku par nozagtu.

2.3. Tehnika tiek nodota un atdota, sastādot pieņemšanas- nodošanas aktu, kas ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa. Jebkuri Tehnikas bojājumi, ja tādi ir, atzīmējami pieņemšanas- nodošanas aktā;

2.4. Parakstot pieņemšanas- nodošanas aktu, Nomnieks apliecina, ka ir saņēmis Tehniku labā tehniskā stāvoklī un lietošanas kārtībā;

2.5. Nomnieks atdod Tehniku tādā pašā tehniskā un vizuālā stāvoklī, kādā Tehnika tika saņemta, izņemot nomas laikam atbilstošu mehānisko nodilumu. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā Iznomātājam ir tiesības prasīt papildus samaksu par Tehnikas apkopi saskaņā ar Iznomātāja apstiprinātu cenrādi vai pēc Iznomātāja speciālistu vērtējuma;

2.6. Nomnieks nav tiesīgs Tehniku atsavināt, apgrūtināt ar lietu tiesībām vai pakļaut jebkāda veida saistībām;

2.7. Parakstot šo līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir informēts par Tehnikas lietošanas noteikumiem;

2.8. Ja Tehnika nomas laikā ir bojāta, iet bojā, tiek pazaudēta vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar Tehniku atdod Nomnieka vainas dēļ, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus saskaņā ar pieņemšanas- nodošanas aktā norādīto Inventāra vērtību un šī līguma nosacījumiem. Nomnieks nedrīkst veikt Tehnikas remontu bez Iznomātāja piekrišanas un ir materiāli atbildīgs par iznomāto Tehniku. Zaudējumu apmēru nosaka Iznomātājs;

2.9. Ja Nomnieks izmanto Tehniku neatbilstoši tam paredzētajam pielietojumam vai bojā to, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt atdot Tehniku pirms nomas termiņa beigām, neatmaksājot Nomniekam nomas maksu;

2.10. Iznomātājs neatbild par iznomātās Tehnikas atbilstību Nomnieka prasmei ar to rīkoties. Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no Tehnikas neprasmīgas lietošanas, apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas, tai skaitā, bet nenorobežojoties ar Nomnieka mantas zaudējumu vai traumām; Iznomātājs nav atbildīgs par glābšanas darbu organizāciju un nesedz ar tiem saistītos izdevumus.

3. Norēķinu kārtība:

3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par Tehnikas nomu, kas norādīta līgumā;

3.2. Iznomātājs nodod Tehniku Nomniekam pēc nomas maksas saņemšanas pilnā apmērā;

3.3. Laika vienība nomas maksas aprēķināšanai ir saskaņā ar nomas punktā pieejamo cenrādi. Precīzs laiks tiek norādīts Pieņemšanas- nodošanas aktā;

3.4. Ja Nomnieks nav atdevis Tehniku līgumā noteiktajā laikā un par kavēšanos nav savlaicīgi informējis Iznomātāju, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu, kas Nomnieku neatbrīvo no līguma izpildes:

3.4.1. Ja līgumā noteiktais nomas termiņš ir pārsniegts nomnieks piemaksā par pārsniegto laiku. Aprēķinos izmanto cenrādī norādīto stundu likmi;

3.5. Līgumsods un zaudējumu atlīdzība Nomniekam jāsamaksā Iznomātājam ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā, ja Līdzēji rakstiski nevienojas par citu samaksas termiņu;

3.6. Ja Nomnieks nepiekrīt Iznomātāja aprēķinātajam zaudējumu apmēram un uzņemas patstāvīgi veikt Tehnikas remontu vai apkopi, Nomnieks maksā pilnu nomas maksu par Tehniku līdz tā atdošanai lietošanas kārtībā Iznomātājam;

3.7. Ja Nomnieks kavē Iznomātāja noteikto zaudējumu atlīdzību, Nomnieks maksā pilnu nomas maksu par visu apmaksas kavējuma laiku;

3.8. Kompensācija par neizmantoto nomas laiku, nododot Tehniku pirms šajā līgumā noteiktā nomas termiņa beigām, netiek izmaksāta;

3.9. Maksājumi izdarāmi skaidrā naudā Iznomātāja kasē vai veicot pārskaitījumu uz Iznomātāja norēķinu kontu.

4. Drošības garantijas:

4.1. Iznomātājam ir tiesības prasīt Nomniekam iemaksāt drošības naudu uz nomas laiku Tehnikas vērtības pilnā vai daļējā apmērā, vai arī pieņemt citus drošības garantus. Drošības naudu Nomnieks iemaksā skaidrā naudā Iznomātāja kasē, kas tiek norādīts pieņemšanas- nodošanas aktā;

4.2. Ja Nomnieks ir izpildījis šī līguma noteikumus, Iznomātājs atmaksā drošības naudu pilnā apmērā, kas tiek norādīts pieņemšanas- nodošanas aktā.

5. Līguma darbības laiks:

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei;

5.2. Līgums var tikt pārtraukts pirms termiņa, ja līdzēji par to rakstiski vienojas.

6. Nobeiguma noteikumi.

6.1. Ja Nomnieks nepilda šī līguma noteikumus un savlaicīgi neveic maksājumus. Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs nodod maksājumu iekasēšanu pirmstiesas ceļā (inkasso) vai parāda piedziņu tiesas ceļā trešajai personai, un Nomnieks apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti ar kavēto maksājumu iekasēšanu vai parāda piedziņu. Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs nodod trešajai personai datus par Nomnieku un Galvotāju, kas ir Iznomātāja rīcībā, maksājumu iekasēšanas vai parāda piedziņas procedūras nodrošināšanai;

6.2. Strīdi starp pusēm tiks risināti savstarpēji vienojoties vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai griežoties Latvijas Republikas tiesā;

6.3. Šis parakstītais Līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos. Jebkādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī līguma nosacījumiem;

6.4. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros, no kuriem viens ir Iznomātājam un otrs Nomniekam;

6.5. Parakstot šo līgumu, Līdzēji pieņem to par saistošu un izpildāmu.

7. Datu aizsardzība.

7.1. Nomnieks neiebilst, ka iznomātājs fiksē nomnieka uzrādīto personas apliecību vai vadītāja apliecību ar viedierīci un patur to līdz šis līgums izpildīts pilnā apmērā;

7.2. Iznomātājs nenodos nomnieka datus trešajām personām, ja tas nav nepieciešams šā līguma izpildes nodrošināšanai.